درباره معاونت

نام: آقای دکتر امیرحسین کمالی دولت آبادی 

 

مقطع تحصیلی: دکتری صنایع

شماره تماس داخلی: 418