درباره معاونت

نام کارشناس: آقای مصطفی معظمی گودرزی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

شماره تماس داخلی: 585