درباره معاونت

نام: آقای مجتبی جعفری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس داخلی:417