درباره اداره

دانشجويان عزيز، كاركنان گرامي و اعضاي محترم هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحدرباط کریم

سپاسگزاريم كه انتقادات و پيشنهادات سازنده و مفيد خود را با ما در ميان مي گذاريد .

پل ارتباطي ما وشما :

56887920- 021

شماره تلفن و نمابر اختصاصي دفتر حراست واحد رباط کریم

ضمناً براي ارتباط از طريق پست الكترونيكي از آدرس ذيل استفاده نماييد

Email:herasat @rkiau.ac.ir