درباره معاونت

این حوزه عهده دار کلیه امورآموزشی با رعایت قوانین، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مرکزی است. نظارت بر کیفیت و فعالیت گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی میان آنها از طریق شورای آموزشی دانشگاه، نظارت بر برنامه ریزی آموزشی، برگزاری امتحانات پایان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمی و کیفی رشته های آموزشی و نظارت بر پیشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشی از اهم وظایف حوزه آموزش است.

معاونت آموزشی متشکل از بخش های متعدد و مختلفی است که با همکاری و هماهنگی هم در جهت اجرای دقیق مقررات و ارائه خدمات آموزشی تلاش می کند .

بخشی از اقدامات این معاونت عبارت است از:

اداره آموزش کل

نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل های آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه

تشکیل شورای آموزشی واحد دانشگاهی به منظور راه حل مشکلات احتمالی

برنامه ریزی امور آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

بررسی پیشنهادات رسیده از گروه های آموزشی و یا دانشکده های تابعه و انعکاس آن به شورای آموزشی واحد دانشگاهی و در صورت نیاز ارسال نظرات و پیشنهادات تایید شده به معاونت آموزشی دانشگاه

شرکت در شوراهای دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلی و ارائه پیشنهادها و طرح نارسایی های احتمالی

هدایت و راهنمایی پرسنل حوزه معاونت آموزشی به منظور بالا بردن کیفیت کار آموزشی و ارزشیابی کار آنان

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفی نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزایای مربوطه

ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسین محترم و اعضای هیات علمی با هماهنگی گروه های آموزشی ذیربط و برتر

بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشی که از طرف مقامات بالا ارجاع می گردد

بررسی و پیشنهاد تاسیس و یا حذف رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف همراه با دلایل از طریق سلسله مراتب

بررسی و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کیفیت امور آموزشی در واحد دانشگاهی ذیربط و دیگر واحدهای دانشگاهی از طریق سلسله مراتب

حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل و طبقه بندی آنان به ترتیب سنوات تحصیلی، رشته و مقطع در آرشیو واحد دانشگاهی به صورت قابل ارائه در هر زمان

تطبیق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هیات علمی با متون ذکر شده در سرفصل های مصوب

هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسایل آموزشی جهت پیشگیری از هرگونه نارسایی در امر آموزش آنان در دوران تحصیل با همکاری گروه های آموزشی

نظارت بر انتقالی و میهمانی دانشجویان به نحوی که اثر منفی در روند تحصیل دانشجویان پیش نیاید

اداره و راهبری امور آموزشی واحد در چهارچوب سیاست ها، مقررات و آیین نامه های مصوب و ایجاد هماهنگی بین مدیریت ها و ادارات تابعه

همکاری با دانشکده ها و گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی بین دانشکده ها و واحدهای تابعه

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آن