درباره معاونت

چشم اندازهای حوزه

  • توسعه کالبدی متناسب با سرانه های استاندارد و همگون با رشد دانشجو
  • ایجاد مکان کیفی سازی آموزش از طریق تأمین فضاهای مورد نیاز
  • تلاش در راستای درآمد زائی دانشگاه از مسیر توسعه علم و فناوری و عدم اتکاء دانشگاه به شهریه دانشجو 

شرح وظایف اداره کل طرح های عمرانی

-       بررسی و مطالعه به منظور تهیه و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های مربوط به توسعه فیزیکی واحد های دانشگاهی و تعیین هدف ها و اصول کلی برنامه های توسعه فیزیکی دانشگاه برای طرح و تصویب در مراجع ذی ربط

-       بررسی طرح های توسعه فیزیکی هریک از واحد های دانشگاهی بر اساس هدف های کمی و کیفی توسعه دانشگاه و اصلاح یا تهیه طرح های متقابل بر اساس نیاز های واقعی توسعه فیزیکی واحد ها و ضوابط و معیار ها

-       مطالعه و بررسی به منظور تهیه ضوایط و استاندارد های فنی در حوزه ساختمان و تاسیسات مختلف مورد نیاز واحد های دانشگاهی، از قبیل ساختمان های اداری، آموزشی، درمانی، آزمایشگاهی و غیره.

-       همکاری با دفتر برنامه و بودجه در تهیه و تدوین اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی واحد های دانشگاهی

-       همکاری با اداره کل امور فنی و امور ساختمان ر تهیه نقشه ها و تعیین مناسب ترین محل برای ایجاد تاسیسات مختلف از نظر شرایط اقتصادی و جعرافیایی

-       پیشنهاد ترتیب مناقصات یا شروع به کار در موارد ضروری

-       اقدام لازم به نظور انتخاب مهندس مشاور و عقد قرارداد بر اساس ضوابط و مقررات

-       رسیدگی به تاخیر در اجرایب طرح های پیمانکاران و تهیه گزارش با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده با همکاری اداره کل امور فنی و ساختمان

-       پیشنهاد خلع ید لز پیمانکار یا خاتمه دادن به پیمان طبق مقررات

-       رسیدگی به گزارش ها و خدمات مشاورین به موجب قرارداد های منعقد شده و شرح خدمات، مورد توافق، اظهار نظر درباره ی صحت و سقم گزارش ها با مفاد قرارداد 

 

معرفی همکاران واحد عمران :

نام و نام خانوادگیسمتمرتبه علمیشماره تماس
حامد مقدمسرپرست حوزه عمراندکترا411
سحر هاشمیمسئول دفتر معاونت عمرانکارشناسی414
احمد سوریکارشناس عمرانکارشناسی413
احسان کریم زادهکارشناس معماریکارشناسی413
شاهین دوس طلبکارشناس تاسیساتکارشناسی ارشد412
پدرام پور فولادچیکارشناس عمرانکارشناسی ارشد412
مهدی چشم آذرتکنسین تاسیساتکارشناسی519
حیدر طهرانیتکنسین تاسیساتدیپلم519
کریم کرامتدستیار تاسیساتدیپلم519