درباره معاونت

امور مالی دانشجویی

- انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت و كوتاه مدت ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه 
- انجام كليه امور مربوط به دريافت ، ثبت و وصول چك تقسيط شهريه دانشجويان با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه 
- ثبت ميزان شهريه دانشجويان در ابتداي هر ترم مطابق بخشنامه هاي صادره معاونت اداري و مالي و همچنين دانشجويان جديدالورود به همراه ثبت هزينه هاي خدمات آموزشي و بيمه دانشجويي و ارسال به موقع ليستهاي مربوطه جهت پرداخت بع سازمان مركزي دانشگاه 
- بررسي پرونده و وضعيت مالي كليه دانشجويان ترم ماقبل آخر جهت تسهيل در روند تسويه حساب نهايي مالي دانشجويان فارغ التحصيل 
- انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه 
- انجام امور مربوط به مراحل تسويه حساب نهايي دانشجويان انصرافي ، اخراجي و انتقالي و مهمان بصورت دقيق و مطابق بخشنامه 
- پيگيري مطالبات دانشگاه از دانشجويان بدهكار شهريه و اقساط وامها 
- هماهنگي كامل با مسئول رايانه واحد جهت رفع اشكالات سيستم شهريه و صندوق رفاه دانشجويان

امور صندوق رفاه دانشجويان

- انجام كليه امور مربوط به پرداخت وامهاي دانشجويي ( بلند مدت صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم و كوتاه مدت دانشگاه ) با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه 
- تهيه تراز ماهيانه حسابهاي صندوق رفاه و شهريه دانشجويي و همچنين ارائه گزارشات مالي و تراز شش ماهه و پايان سال مالي صندوق رفاه دانشجويي واحد 
- درخواست به موقع تامين سرمايه صندوق رفاه و عودت وجوه اقساط دريافتي و چكهاي وصولي بحساب شهريه دانشگاه 
- بايگاني ، ثبت و ضبط و عودت كليه اسناد تضمين دريافتي مربوط به تعهد وامها و ارائه مدارك تحصيلي از دانشجويان در سيستم صندوق رفاه 
- و...