زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 98-99

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 98-99

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 98-99


ورودی تاریخ
ساعت
88 الی 94از تاریخ 98/07/06 الی 98/07/07
12 الی 24
95 الی 97
از تاریخ 98/07/08 الی 98/08/09

12 الی 24

کلیه ورودی های
98/07/1012 الی 24