انتخاب واحد ترم تابستان 1400

انتخاب واحد ترم تابستان 1400

انتخاب واحد ترم تابستان 1400

تقویم زمابندی انتخاب واحد دوره تابستان تیر ماه 1400

دانشجویان گرامی از روز چهارشنبه مورخ 23 / 04 / 1400 می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس
edu.iau.ac.ir ، حسب راهنمای انتخاب واحد ، اقدام به ثبت درخواست اولیه برای انتخاب واحد دوره تابستان و
پرداخت شهریه نمایند تا پس از فعال شدن فرایند انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 26 / 04 / 1400مطابق جدول
زمانبندی دروس انتخابی در دروه تابستان را اخذ نمایند .
حسب روال جدید فعال نمودن خدمات مبتنی بر درخواست دانشجویان لازم است قبل از فرایند انتخاب دروس
دوره تابستان، اقدام به ثبت درخواست اولیه برای کنترل مجاز بودن به انتخاب واحد و پرداخت شهریه نمایند تا
در روز انتخاب واحد صرفا اقدام به ثبت دروس خود نمایند. این امر در جهت تسهیل در فرایند پرداخت شهریه و
انتخاب دروس برای دانشجویان در نظر گرفته شده است .
در روز انتخاب واحد بعد از ثبت درخواست دانشجویان و پرداخت شهریه، دسترسی برای انتخاب دروس برای
دانشجویان فراهم می شود و پیام مربوطه از طریق پیام رسان نیز به دانشجو ارسال می گردد .
از روز چهارشنبه مورخ 23 / 04 / 1400 امکان ثبت درخواست اولیه و پرداخت شهریه دوره تابستان شهریه ثابت+ بخشی از شهریه متغییر فعال می شود. ولی دانشجویان ثبت دروس را از روز شنبه مورخ 26 / 04 /1400
مطابق جدول زمانبندی انجام می دهند