انتخاب واحد نیمسال اول مهرماه 99

انتخاب واحد نیمسال اول مهرماه 99

انتخاب واحد نیمسال اول مهرماه 99

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند از  امروز چهارشنبه مورخ 9/7/99 می توانند انتخاب واحد خود را تکمیل نمایند