تغییر تاریخ برگزاری امتحان فارسی ترم تابستان

تغییر تاریخ برگزاری امتحان فارسی ترم تابستان

تغییر تاریخ برگزاری امتحان فارسی ترم تابستان

 

به اطلاع می رساند به دلیل مشکل سیستمی امتحان فارسی مورخ 16/6/99 ساعت 17 به روز یکشنبه 23/6/99 ساعت 8 صبح انتقال پیدا کرد.