جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 99-98

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 99-98

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 99-98

 

 

 

ردیف رشته تحصیلی روز تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی94 و ماقبل
و دانشجویان میهمان
شنبه 28/04/99 12:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 95و96
و دانشجویان میهمان
یکشنبه 29/04/99 12:00 24:00
3 کلیه رشته های ورودی 97 و 98
و دانشجویان میهمان
دوشنبه 30/04/99 12:00 24:00
5 متاخرین کلیه رشته ها و دانشجویان میهمان سه شنبه     الی        پنجشنبه 31/04/99    الی    02/05/99 08:00 24:00  ( روز پنجشنبه تا ساعت 13 می باشد )