راهنمای ارسال فایل جزوه در سامانه دانشگاه

راهنمای ارسال فایل جزوه در سامانه دانشگاه

راهنمای ارسال فایل جزوه در سامانه دانشگاه 

به اطلاع اساتید محترم می رساند جهت قراردادن جزوه درس مربوطه خود در سامانه جامع اطلاع رسانی و ثبت نام دانشگاه از فایل راهنمای زیر استفاده نمایند.

راهنمای ارسال جزوه