حذف دروس در صورت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز

حذف دروس در صورت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشجویانی که رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس را در زمان انتخاب واحد رعایت نکرده اند حتما در زمان حذف و اضافه نسبت به اصلاح دروس اقدام نمایند.

در غیر اینصورت دروس انتخابی که پیشنیاز یا همنیاز آنها رعایت نشده باشد توسط آموزش حذف میگردد.

جهت اطلاع از پیشنیاز و همنیاز دروس به چارت درسی یا گروه مربوطه مراجعه نمائید.

با تشکر

آموزش واحد