مجوز دریافت آزمایشگاه همکار استاندارد قیر و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

مجوز دریافت آزمایشگاه همکار استاندارد قیر و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

با پیگیریهای مستمر دانشگاه،مجوز دریافت آزمایشگاه همکار استاندارد قیر و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم از سازمان ملی استاندارد ایران اخذ گردیده شد.