اطلاعیه مهم انتخاب واحد در ترم اول سال 98

اطلاعیه مهم انتخاب واحد در ترم اول سال 98

اطلاعیه مهم انتخاب واحد در ترم اول سال 98

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم
لطفا تمامی دانشجویان واحدهایی را که برای نیمسال اول اخذ کرده اند بر اساس چارت مربوط به رشته و سال ورودی خود از نظر رعایت پیش نیاز یا هم نیاز  بررسی نمایند. چنانچه درسی را بدون رعایت پیش نیاز یا هم نیاز اخذ کرده اید میتوانید در زمان حذف و اضافه تصحیح نمایید. بعد از پایان حذف و اضافه دروسی که بدون رعایت پیش نیاز و هم نیاز  اخذ شده اند توسط سیستم حذف شده و در آن زمان امکان اخذ واحد جدید نیست.