تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی

تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی

تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی 

 

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند مطابق بخشنامه صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، کادر اداری دانشگاه آزاد اسلامی تا تاریخ 31/5/98 تعطیل می باشد .