جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول99-98

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول99-98

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول99-98

 

شایان ذکر است دانشجویان سما در تاریخ شنبه 16/6/98  از ساعت 9 الی 24 میتوانند انتخاب واحد نمایند