تغییر تاریخ زمان برگزاری امتحانات ترم تابستان 97-98

تغییر تاریخ زمان برگزاری امتحانات ترم تابستان 97-98

تغییر تاریخ زمان برگزاری امتحانات ترم تابستان 97-98 :

 

تاریخ امتحانات نیمسال تابستان 98-97 به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

  
1 کلیه امتحانات مورخ 26/5/98 به تاریخ 3/6/98 انتقال یافت.
2 کلیه امتحانات مورخ 27/5/98 به تاریخ 4/6/98 انتقال یافت.
3 کلیه امتحانات مورخ 28/5/98 به تاریخ 5/6/98 انتقال یافت.
4 کلیه امتحانات مورخ 30/5/98 به تاریخ 6/6/98 انتقال یافت.
5 کلیه امتحانات مورخ29/5/98 و 31/5/98 به تاریخ 7/6/98 انتقال یافت.

 

                                                                                               معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی