اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته ساعت تاریخ نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف
حقوق خصوصی 14:30 5/5/97 رقیه مایلی 1
علوم سیاسی 11 9/5/97 آرمان مرادی 2
علوم سیاسی 12 9/5/97 سعید امامی راد 3
علوم سیاسی 13 9/5/97 ایوب آقا رضایی 4
مهندسی صنایع 9 12/6/98 شیما نوری 5
مهندسی صنایع 8 12/6/98 امیر عباس عقبایی 6
مهندسی صنایع 8:30 5/6/98 میلاد مرادی 7
حقوق خصوصی 15 5/6/98 محمد جواد کیانی 8
حقوق خصوصی 15 13/6/98 سمیه یاوری 9
حقوق خصوصی 14 13/6/98 سمیه عسگری 10
حقوق خصوصی 14:45 9/6/98 علی اکبر قاسمی 11
حقوق خصوصی 15:45 9/6/98 احمد فعال 12
حقوق خصوصی 14 9/6/98 خدیجه ابراهیمی 13