اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته              ساعت تاریخ نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف
حقوق خصوصی 16 12/4/98 حمید رضا جعفری 1
علوم سیاسی 14 6/4/98 حمزه علی رحیم خانی 2
حقوق خصوصی 14 12/4/98 فرزانه شکری 3
علوم سیاسی 14 6/4/98 حمزه علی رحیم خانی 4
علوم سیاسی 15 6/4/98 سید بشیر هاشمی نژاد 5