جدول انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 98-97

جدول انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 98-97

جدول انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان 98-97

ردیف رشته تحصیلی تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی93 و ماقبل
و دانشجویان میهمان
   1398/04/09  09:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 94
و دانشجویان میهمان
   1398/04/10  09:00 24:00
3 کلیه رشته های ورودی 95
و دانشجویان میهمان
   1398/04/11  09:00 24:00
4 کلیه رشته های ورودی 96 و 97
و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما
   1398/04/12  09:00 24:00
5 متاخرین کلیه رشته ها  و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما    1398/04/13
      
09:00 24:00