اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشد:

رشته تاریخ نام و نام خانوادگی دانشجو
حقوق خصوصی 31/2/98 یزدان کریمی