جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 98-97

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 98-97

باتوجه به تغییراتی که در برخی از کلاسها به وجود آمده است. کلیه دانشجویان محترم حتما در زمان حذف و اضافه برنامه درسی خود را چک نمایند .

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 98-97

ردیف رشته تحصیلی تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی93 و ماقبل
و دانشجویان میهمان
1397/11/27 09:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 94
و دانشجویان میهمان
1397/11/28 09:00 24:00
3 کلیه رشته های ورودی 95
و دانشجویان میهمان
1397/11/29 09:00 24:00
4 کلیه رشته های ورودی 96 و 97
و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما
1397/11/30 09:00 24:00
5 متاخرین کلیه رشته ها  و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما 1397/12/01  الی1397/12/02 09:00 24:00