تسلیت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تسلیت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بدینوسیله سانحه دلخراش جان باختگان جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تسلیت و برای بازماندگان آنها از خداوند منان صبر وشکیبایی را مسئلت می نماییم. 

از طرف کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم