قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

آخرین مهلت دفاع در ترم جاری 11 بهمن ماه است. مدارک کامل آمادگی دفاع باید تا 30 دی ماه به تحصیلات تکمیلی واحد تحویل داده شود .

این تاریخ مطابق بخشنامه سازمان است و قابل تمدید نمی باشد.