اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

جهت دریافت وامهای صندوق رفاه دانشجویان  با شرایط زیربه بخش مالی مراجعه فرمایید.

1-وامهای کوتاه مدت شهریه صندوق رفاه چهارماهه بدون کارمزد.

2-وامهای میان مدت شهریه صندوق رفاه دانشجویان 10ماهه با کارمزد 5/2 درصد

3-وامهای بلند مدت صندوق رفاه وزارت علوم با اقساط 60ماهه بعداز فراغت از تحصیل با کارمزد 4درصد

4-وامهای ضروری و ازدواج و هزینه تحصیلی با کارمزد 5/2درصد

جهت اطلاع از شرایط وامها به سایت دانشگاه –معاونت اداری ومالی-مدیر مالی-مالی دانشجویی-فرمهای صندوق رفاه دانشجویان مراجعه فرمایید.