جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول 98-97

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول 98-97

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول 98-97 به شرح زیر می باشد :