قابل توجه دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند

قابل توجه دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند

قابل توجه دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند:

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند و تاریخ تحویل آن در مرداد ماه می باشد جهت جلوگیری از تاخیر در تحویل کتاب می بایست تا تاریخ 27/4/97 نسبت به تحویل کتاب امانتی خود اقدام نمایند .