اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 1397

اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 1397

اعلام زمان ثبت نام و جدول زمان بندی  انتخاب واحد ترم تابستان 1397

به استحضار دانشجویان محترم می رساند :

ردیف رشته تحصیلی روز تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی90 و ماقبل
و دانشجویان میهمان
شنبه 16/04/97 09:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 91و92
و دانشجویان میهمان
یکشنبه 17/04/97 09:00 24:00
3 کلیه رشته های ورودی 93 و94
و دانشجویان میهمان
سه شنبه 19/04/97 09:00 24:00
4 کلیه رشته های ورودی 95و96  
و دانشجویان میهمان
چهار شنبه 20/04/97 09:00 24:00
5 متاخرین کلیه رشته ها پنج شنبه 21/04/97 09:00 24:00