انتخاب دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت تکمیل جداول و فرم های مربوط به انتخاب دانشجوی نمونه فرم مربوطه را با عنوان آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه از داخل سایت دانشگاه در قسمت معاونت ها و اداره ها__ معاونت دانشجویی و فرهنگی__ مسئول امور دانشجویی__ دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ 97/02/08  به امور دانشجویی واحد تحویل نمایید.