همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

برگزاری اولین همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود