جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 97-96

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 97-96