کتابخانه در ایام امتحانات

کتابخانه در ایام امتحانات

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی:

سالن مطالعه کتابخانه در ایام امتحانات برای دانشجویان باز می باشد.