بازدید علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم-گروه معماری

بازدید علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم-گروه معماری

- اساتید راهنما: مهندس نصرالهی و مهندس بوربور

- دروس مربوطه : آشنایی با مرمت ابنیه و برداشت از بناهای تاریخی

- تاریخ بازدید: چهارشنبه؛ 29/09/ 1396

- محل بازدید: تهران: مجموعه کاخ گلستان و عمارت مسعودیه واداره پست(موزه ارتباطات)

 

** در برنامه ریزی بازدید صورت گرفته اهدافی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

* بررسی عوامل تأثیرگذار بر معماری(خصوصیات جغرافیایی، فرهنگ، حکومت، پیشینه معماری و توان معماری و...)

* آشنایی با مفاهیم معماری

* درک و لمس مشخصات و کیفیات فضایی در این معماری

* آشنایی با اجزاء و عناصر شاخص در معماری ایران

* آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری

* شناخت و تحلیل کاربری‌ها و عملکردهای گوناگون معماری ایرانی

* هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان

* توجه به موضوع نحوه برخورد با یک بنای تاریخی

* توجه به تغییر عملکرد بناهای تاریخی در دوره معاصر

بر این اساس با توجه به اهداف ذکر شده مجموعه ارزشمند و ثبت جهانی شده کاخ گلستان و نیز بنای تغییر کاربری داده شده اداره پست در تهران مورد بازدید، بررسی و تحلیل قرار گرفت.از مجموعه کاخ گلستان بخش هایی از قبیل کاخ ابیض(موزه مردم شناسی)، کاخ اختصاصی، عمارت بادگیر، ایوان تخت مرمر، خلوت کریمخانی و...  مورد بررسی قرار گرفت.

اداره پست(موزه ارتباطات) نیز بعنوان نمونه ای ملموس از تغییر کاربری در دوره معاصر بررسی شد.مطالعه و شناخت، آسیب شناسی، ارائه طرح مرمت و ارائه طرح احیا مباحثی بود که در این بازدید برای دانشجویان درس آشنایی با مرمت ابنیه عنوان شد.