بازدید دانشجویان گروه صنایع از شرکت خودرو سازی سایپا

بازدید دانشجویان گروه صنایع از شرکت خودرو سازی سایپا

به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 96/09/29 جمعی از دانشجویان گروه صنایع  از شرکت خودرو سازی سایپا بازدید کردند و با مراحل ساخت خودرو در بخش های گوناگون آن آشنا گردیدند.