بازدید دانشجویان رشته حقوق از پزشکی قانونی استان تهران

بازدید دانشجویان رشته حقوق از پزشکی قانونی استان تهران

بازدید دانشجویان رشته حقوق از پزشکی قانونی استان تهران :

با عنایت به پیگیری های مستمر صورت گرفته توسط انجمن علمی رشته حقوق  حوزه معاونت پژوهش و فناوری مورخ 1396/08/22 تعداد 40 نفر از دانشجویان محترم رشته حقوق از سالن تشریح اجساد مرکز پزشکی قانونی تشخیصی،  آزمایشگاهی کهریزک بازدید نمودند.