کارگاه آموزشی روش تحقیق ( انجمن علمی مهندسی شیمی )

کارگاه آموزشی روش تحقیق ( انجمن علمی مهندسی شیمی )

کارگاه آموزشی روش تحقیق ( انجمن علمی مهندسی شیمی ) :

در تاریخ 22/8/96 کارگاه آموزشی روش تحقیق برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار گردید.