سرویس دانشجویی

سرویس دانشجویی

دانشجویان گرامی در صورت تمایل به ثبت نام و برقراری سرویس ایاب و ذهاب به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

مسیر:صبح ها ساعت 7 المپیک-پونک-صادقیه-آزادگان –دانشگاه

عصرها ساعت18:30 دانشگاه-آزادگان-آزادی-صادقیه-پونک-المپیک