کسب مقام نخست و پنجم در یازدهمین دوره مسابقات ملی کمیکار

کسب مقام نخست و پنجم در یازدهمین دوره مسابقات ملی کمیکار