راه اندازی سرور جدید آموزش و تغذیه

راه اندازی سرور جدید آموزش و تغذیه

 

 

با توجه به مشکل برخی از دانشجویان سرور جدید انتخاب واحد و تغذیه به آدرس زیر راه اندازی گردید.

سرور جدید آموزش

اتوماسیون آموزش و تغذیه