قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

دانشجویانی که درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن را با جناب آقای دکتر مجربی کرمانی داشته اند و در روز پنجشنبه مورخ 95/10/09 در امتحان پایان ترم حضور داشته اند، روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 ساعت 14 الی 16 جهت امضاء صورت جلسه به دانشگاه (اتاق اساتید) مراجعه فرمایند.