علت افزایش شهریه

علت افزایش شهریه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

به استحضار می رساند افزایش شهریه دانشجویان،  مربوط به افزایش 15%شهریه متغییر طبق بخشنامه شماره 44004/10دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ، که مهر ماه 95در سیستم شما دانشجویان محترم اعمال گردیده، بابت نیمسال تابستان برای دانشجویانی که انتخاب واحد نداشته اند شهریه ای اعمال نشده و تنها فیش پرداختی شهریه نیمسال مهر در نیمسال تابستان ثبت گردیده است.لذا دانشجویانی که در این رابطه سوالی دارند می توانند به امور مالی دانشجویی واحد مراجعه فرمایند.

 

امور مالی دانشجویی دانشگاه