تسلیت هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به رهبر انقلاب و خانواده آیت ا.. هاشمی رفسنجانی

تسلیت هیات رئیسه، کارکنان و اساتید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به رهبر انقلاب و خانواده آیت ا.. هاشمی رفسنجانی