استاد دنیادیده

استاد دنیادیده

کلیه دانشجویان کارشناسی به منظور ارائه گزارش کارآموزی و پروژه تخصصی دوره تابستان در مورخ 95/07/15 روز پنجشنبه ساعت 13 در محل دانشگاه حضور بهم رسانند.