قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

زمان برگزاری دروس آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه کنترل فرآیند ترم تابستان، مطابق جدول زیر می­باشد:

ردیف

نام درس

زمان

محل برگزاری

1

آزمایشگاه عملیات واحد

یکشنبه 95/06/14 ساعت 9 صبح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط­کریم

2

آزمایشگاه کنترل فرآیند

پنجشنبه 95/06/18 ساعت 9 صبح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط­کریم

زمان برگزاری درس کارگاه عمومی متعاقباً اعلام خواهد گردید.