قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که فارغ التحصیل می باشند و وام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده اند پس از تاریخ آخرین امتحان جهت فارغ التحصیلی یا پس از دفاع پایان نامه جهت دریافت دفترچه اقساط وام به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه فرمایند در غیر این صورت مسئولیت جریمه و دیرکرد وام بعهده دانشجو می باشد.