گوشه ای از نتایج بدست آمده در مسابقات ورزشی

گوشه ای از نتایج بدست آمده در مسابقات ورزشی

گوشه ای از نتایج بدست آمده در مسابقات ورزشی

-       کسب مقام اول استان در مسابقات دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران در رشته ورزشی کشتی فرنگی در سال 94.

-       کسب مقام اول در مسابقات دانشگاه های آزاد اسلامی قهرمانی کشور در رشته ورزشی کشتی فرنگی در سال 94.

-       کسب مقام سوم استان در در مسابقات دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران در رشته ورزشی کشتی فرنگی در سال 94.