رییس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای هماهنگی واحد علوم و تحقیقات خواستار شد: تلاش مدیران واحد علوم و تحقیقات بایستی بسیار بیشتر از گذشته شود

لید رییس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای هماهنگی واحد علوم و تحقیقات خواستار شد: تلاش مدیران واحد علوم و تحقیقات بایستی بسیار بیشتر از گذشته شود

متن رییس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای هماهنگی واحد علوم و تحقیقات خواستار شد: تلاش مدیران واحد علوم و تحقیقات بایستی بسیار بیشتر از گذشته شود