در نشست نقد و بررسی توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در واحد علوم و تحقیقات عنوان شد

لید در نشست نقد و بررسی توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در واحد علوم و تحقیقات عنوان شد

متن مربوط به در نشست نقد و بررسی توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در واحد علوم و تحقیقات عنوان شد