اطلاعیه های تحصیلی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹ ۲۷\۱\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۲۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۵:۳۵ ۲۰\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۵۰۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۲:۲۰ ۱۴\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۶۷
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۳ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۵۴۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز عملیات واحد
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۴ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۷۳
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز کنترل فرآیندها (گروه اول )
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۱۸۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  گروه چهارم درس آز شیمی فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۵:۱۴ ۲۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز مکانیک سیالات (گروه اول )
تاریخ انتشار : ۱۲:۱۸ ۲۶\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۷۱
قابل توجه دانشجویان محترم  
  اطلاعیه وام وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۲ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۰۷۶
قابل توجه دانشجویان گروه شیمی  
  گروه چهارم درس آز شیمی فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۰ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۱۹
قابل توجه دانشجویان گروه شیمی  
  گروه چهارم درس آز انتقال حرارت
تاریخ انتشار : ۱۳:۰۷ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۴۲
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۳۸ ۱۹\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۲۴۳
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع و عمران  
 
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۹ ۹\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۸۱۶
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شیمی درس کارگاه عمومی  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۵۸ ۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۵۲۲
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شیمی درس آزمایشگاه شیمی فیزیک  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۵۱ ۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۷۲۰
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شیمی درس آزمایشگاه انتقال حرارت  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۴۳ ۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۴۶۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع و عمران  
 
تاریخ انتشار : ۱۲:۵۲ ۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۱۱۱۷
قابل توجه دانشجویان گروه صنایع و عمران درس آزمایشگاه مبانی برق و کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی  
 
تاریخ انتشار : ۱۸:۱۰ ۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۸۴۲
قابل توجه دانشجویان گروه صنایع درس آزمایشگاه اندازه گیری دقیق  
 
تاریخ انتشار : ۱۷:۵۹ ۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۵۶۴
قابل توجه دانشجویان گروه صنایع درس کارگاه ماشین ابزار 1و2  
 
تاریخ انتشار : ۱۷:۴۰ ۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۸۰۵
تعداد اطلاعیه ها در هر صفحه :
1
2
3
4
5
>
>>